សំណាញ់ fiberglass

  • សម្រាប់ sbs bitumen membrane fiberglass ក្រណាត់ត្បាញធម្មតា ក្រណាត់សំណាញ់ fiberglass

    សម្រាប់ sbs bitumen membrane fiberglass ក្រណាត់ត្បាញធម្មតា ក្រណាត់សំណាញ់ fiberglass

    ក្រណាត់សំណាញ់ fiberglass ត្រូវបានផលិតចេញពីសរសៃកញ្ចក់ដែលមានជាតិអាល់កាឡាំងមធ្យម ឬមិនមានជាតិអាល់កាឡាំង ហើយស្រោបដោយសារធាតុប៉ូលីម៊ែរ emulsion ធន់នឹងអាល់កាឡាំង។កម្មវិធីនៃក្រឡាចត្រង្គមានទំនាក់ទំនងកាន់តែច្រើនជាមួយនឹងឧស្សាហកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ហើយកន្លែងដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវបានប្រើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើជញ្ជាំងដែលមានកំពស់ខ្ពស់។